PhDr. Helena Štefančíková

dane - mzdy - JÚ/PÚ
D A N E - M Z D Y - J Ú / P Ú

P Ô S O B N O S Ť  V  O B L A S T I  V I A C  A K O  1 5  R O K O V

P R O F E S I O N A L I T A  -  S P O Ľ A H L I V O S Ť  - P R E S N OS Ť
S E R I Ó Z N E  J E D N A N I E

PONUKA SLUŽIEB

- Komplexné účtovanie v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva podľa platných zákonov a predpisov, včítane skladového hospodárstva, 
- Daňová optimalizácia, komplexné spracovanie všetkých druhov daní
- Daňové priznania vrátane výkazov, finančných analýz, riadnych a mimoriadnych    účtovných závierok, štatistické výkazy
- Celoročný ekonomický, účtovný a personálny poradenský servis
- Komplexné spracovanie miezd a personalistiky: Pracovné zmluvy, mzdy, výkazy do
                   poisťovní, prihlášky, odhlášky, ročné zúčtovanie dane,
                   ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
- Zastupovanie na úradoch -daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne,  živnostenský úrad, ap
- Archivácia dokladov firmy podľa platných zákonov a nariadení

Okrem komplexného riešenia účtovnej, daňovej a mzdovej problematiky ponúkame naším klientom individuálny prístup. Naším cieľom je dosiahnutie plnej spokojnosti klienta.
Naše služby sú určené pre fyzické i  právnické osoby, včítane rozpočtových, príspevkových a neziskových organizácií. Naša pôsobnosť je pre oblasť Trnavský, Bratislavský kraj a okolie. Dokážeme zabezpečiť po dohode kvalitný servis i pre ostatné kraje.

Výhody
- Sme poistení pre všetky naše poskytované služby
- Pri zaisťovaní účtovníctva vlastnými silami je nákladné operatívne prispôsobovať pracovné úväzky zamestnancov.
- Z hľadiska samotných nákladov nemusíte platiť sociálne a zdravotné poistenie účtovníkov, ich dovolenku a prestoje, Nemusíte investovať do počítačového a programového vybavenia, upgrade softwaru miezd a účtovníctva.
- Zaistenie kvality, nemusíte sa starať o vzdelanie vašich účtovníkov, sledovať neustále zmeny v právnych predpisoch, atd.
- Dohliadneme na  blížiace sa termíny splatnosti daní,  ich záloh, poistného na zdravotné a sociálne zabezpečenie, závažné zmeny v legislatíve, vyhláškach, zmeny sadzieb daní, minimálnej mzdy ...
- Dohliadneme na správnosť  a kompletizáciu Vašich dokladov.

úvod
daňové priznanie
vedenie účtovníctva  a účtovné poradenstvo
spracovanie miezd
cenník účtovných služieb
referencie
(c) 2010 Jan Mazoch www.reklama-mazochova.cz
Sídlo spoločnosti:
Starozagorská 4,  040 23  Košice

Sídlo kancelárie:
Hlavná 5,  917 01  Trnava

IČO : 32468890
DIČ : 1025937143


Mobil: +421 905 526 904
Email:
stefancikova.helena@seznam.cz
velkel@zoznam.sk